Serveis

ASSESSORAMENT TÈCNIC I LEGAL

Guacamais jacintInstal·lacions i requeriments ambientals: disseny d’instal·lacions (materials, enllumenat, ventilació, neteja, seguretat, higiene, etc.), estudi i establiment de les condicions ambientals específiques per a cada espècie.

Nutrició: valoració, formulació, establiment i subministrament de dietes específiques.

Cria en captivitat: determinació del sexe i formació de parelles, tècniques de reproducció assistida, tècniques d’incubació artificial i de criança artificial.

Medicina preventiva: establiment de programes de quarantena i plans sanitaris (revisions veterinàries, protocols d’higiene i de control de plagues, tractaments mèdics, desparasitacions, vacunacions, avaluacions de l’estat sanitari de les instal·lacions, etc.).


Saguinus oedipus: estudi, elaboració i emissió del projecte per a l’establiment del nucli zoològic, informació sobre l’estat legal de cada espècie i tramitació de les gestions administratives amb l’organisme competent en cada cas (CATICE, administració central o autonòmica, etc.).

Identificació dels animals: mitjançant l’aplicació dels mètodes homologats (microxip, anella tancada, etc.) d’acord amb la legislació vigent.

Emissió de certificats veterinaris oficials i tramitació de les gestions administratives que escaiguin (altes, baixes, cessions, trasllats, exportacions, etc.).

PRÀCTICA CLÍNICA ESPECIALITZADA
El servei clínic que ofereix la nostra empresa inclou:

Captura, maneig i contenció dels animals per tal de possibilitar-ne el transport i les actuacions que calgui realitzar.


Wallaby Avaluació sota anestèsia d'un ximpancé Discus en un aquari d'un client

Visita als animals i les instal·lacions als mateixos nuclis zoològics, al domicili del client o al nostre centre.

Criador de Diamants de Gould Centre de cria de fures

Aplicació de mètodes complementaris de diagnòstic:

Dilatació gàstrica cobaiaRadiologia: disposem de mitjans per a practicar radiografies tradicionals, mamografies i tècniques especialitzades de contrast (trànsits gastrointestinals, urografia, mielografia, etc.)

Electrocardiògraf.


Ecografia de la glàndula adrenal d'una furaEcografia.


Endoscòpia:
disposem de l’equipament necessari per a explorar animals de mida molt petita i per a obtenir biòpsies de manera no invasiva.

Laboratori clínic especialitzat:

Extensió sang auHematologia i bioquímica clínica: al nostre laboratori s’apliquen les tècniques hematològiques estandarditzades per a mamífers, i també els mètodes específics per a aus, rèptils, amfibis i peixos. Oferim pannells dissenyats per a cada tipus d’animal i per a certes malalties, com ara el pannell de clamídies, el pannell de malaltia òssia metabòlica, el pannell hepàtic d’aus, el pannell renal per a urgències i els pannells bàsics i generals per a les diferents espècies.


Obtenció d'una mostra de la cavitat oral d'una serpCitologia: establiment de tècniques de tinció habituals i d’específiques (per a micobacteris, clamídies, megabacteris, fongs, etc.) i estudis rutinaris de citologia (Giemsa, Diff-Quick i Blau de Metilé), i també recomptes cel·lulars i avaluació de líquids corporals.

Tècniques immunològiques per a de malalties especifiques: serologies per a diagnòstic de salmonel·losi, aspergil·losi, micoplasmosi, clamidiasi, malalties víriques de petits carnívors (brom, panleucopènia, peritonitis infecciosa, etc.), hepatitis víriques de primats, toxoplasmosi, etc.

Tècniques de biologia molecular (ADN i ARN) per al diagnòstic de malalties víriques (circovirus, poliomavirus, herpesvirus) o bacterianes (salmonel·losi, clamídies, tuberculosi, etc.) d’aquestes espècies animals exòtiques.

Parasitologia: aïllament i identificació de paràsits fecals (protozous i helmints), paràsits hemàtics i d’ectoparàsits.

Cultiu microbiològicToxicologia: determinació de tòxics, metalls pesats (Pb, Cr, Cd, Zn, etc.) i de micotoxines, en òrgans i fluids corporals, aliments, aigua o ambient.

Microbiologia: cultiu, aïllament, identificació, serotipificació i fagotipatge de bacteris i fongs. Realització d’antibiogrames i d’antifungigrames.

Cultius i aïllaments de virus en línies cel·lulars i en embrió de pollet.

Determinació del sexe en les espècies monomòrfiques mitjançant endoscòpia o per tècniques de genètica molecular (ADN) a partir de sang, plomes o pèl.

Necròpsia d'una granotaEstudis post mort: realització de necròpsies, presa de mostres i aplicació de mètodes complementaris, com ara citologia, microbiologia, parasitologia i histopatologia (amb l’assessorament i la col·laboració de laboratoris estatals i estrangers, amb personal tècnic de reconegut prestigi), tot això encaminat a aclarir la causa de la mort i, finalment, poder emetre un informe en què s’exposi la valoració dels resultats i se suggereixin els tractaments mèdics i les mesures que hi corresponguin.


Cirurgia general i traumatologia: es disposa dels mitjans tècnics necessaris per a realitzar l’anestèsia gasosa amb isoflurà i per a el monitoratge de les constants vitals durant l’anestèsia. Els procediments quirúrgics s’empren amb finalitat diagnòstica o terapèutica, tot aplicant els aparells, l’instrumental i les tècniques específiques per a aquests tipus d’animals.

Anestèsia d'un voltor Fractura de tibiotars d'un au, resolta pel mètode "Tie-in"

Hospitalització: instal·lacions especifiques per a l’allotjament d’aquest tipus d’animals i atenció especialitzada als animals en estat crític (oxigenació, nebulització, fluïdoteràpia endovenosa o intraòssia, nutrició parenteral i enteral, etc.)

Unitats d'hospitalització amb control de temperatura i humitat Sondat trans-esofàgic d'una tortuga per facilitar la seva alimentació forçada


Servei d’urgències al nostre centre durant l’horari normal (de dilluns a divendres de 9 a 21 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores). La resta d’horari queda cobert pel telèfon de consultes fora d’horari, atès pels propis veterinaris.

Zoològic Badalona Veterinària

Hores concertades, per a la seva comoditat (de dill. a div. de 10 a 14h i de 16:30 a 20:30h, i dissabt. al matí de 10 a 14h).

Adreça:
C/De la conquista, 74
08912 BADALONA (Barcelona)

Telèfon: 933 885354
Consultes per telèfon, només fora
d'horari de la clínica, al mòbil:
608 738637

a/e: veterinari@zbv.cat

El més popular

  • No trobat

Darrers comentaris

  • No hi trobo rés